هدایای ایران به هیئت نمایندگی رومانی


1512 بازدید

هدایای ایران به هیئت نمایندگی رومانی


هدایای هیئت نمایندگی ایران به هیئت نمایندگی رومانیجناب آقای بورتیکا وزیر تجارت خارجی : یک جعبه نقره با جعبه مخمل

جناب آقای البسکو معاون وزارت تجارت خارجی : یک کبوتر نقره

جناب آقای مورگا معاون وزارت صنایع ماشین سازی : یک جعبه نقره

جناب آقای مینه‌او معاون وزارت معادن و زمین شناسی : یک جعبه نقره

جناب آقای لازار معاون وزارت صنایع چوب : یک جعبه نقره

جناب آقای نیکلای معاون وزارت نفت :یک جعبه نقره

جناب آقای تسو معاون وزارت کشاورزی و جنگل‌ها: یک جعبه نقره

جناب آقای ویلچو معاون وزارت نیرو: یک جعبه نقره

آقای فینانتو مدیر کل وزارت تجارت خارجی : یک گلدان نقره

آقای مارکو وابسته تجاری سفارت رومانی در ایران: یک جعبه نقره

آقای بدیکا مدیر کل وزارت تجارت خارجی: یک جعبه نقره

آقای تیموفی مترجم: یک جعبه نقره

آقای مکسووسی رئیس پروتکل وزارت تجارت خارجی: یک جعبه نقره