ارتشبد بهرام آریانا در کنار فرمانده نیروهای ضربتی آمریکا در ایران


1714 بازدید


ارتشبد بهرام آریانا در کنار فرمانده نیروهای ضربتی آمریکا در ایران