ارتشبد بهرام آریانا در کنار فرمانده نیروهای ضربتی آمریکا در ایران


2325 بازدید


ارتشبد بهرام آریانا در کنار فرمانده نیروهای ضربتی آمریکا در ایران