بولارد وزیرمختار انگلیس در ایران، محمدرضا پهلوی و ژنراال ویول فرمانده انگلیسی قشون متفقین


1609 بازدید

بولارد وزیرمختار انگلیس در ایران، محمدرضا پهلوی و ژنراال ویول فرمانده انگلیسی قشون متفقین