سران جبهه ملی که در دادرسی ارتش پرونده دارند


1529 بازدید

سران جبهه ملی که در دادرسی ارتش پرونده دارند


درباره : سران و فعالین جبهه ملى و حزب ایران و ملت ایران که در اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهى داراى پرونده مفتوحه میباشد.شماره : 312 تاریخ 15/2/1345محترما به استحضار عالى میرساند شعبه 7 بازپرسى اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهى تقاضانموده به لحاظ آن که قریب دو سال و نیم است 44 نفر افراد صورت پیوست که عموما از سران و فعالین جبهه ملى و احزاب ایران و ملت ایران میباشند در شعبه مزبور داراى پرونده مفتوحه به اقرار التزام عدم خروج از حوزه قضائى تهران هستند چون عدم تعیین سرانجام کارآنهاو ادامه این وضع اشکالاتى به ویژه از نظر آمار پرونده‏هاى مفتوحه براى آن‏بازپرسى تولید نموده است از طریق ساواک بررسى و مطالعاتى درباره چگونگى وضع این افراد پس از استخلاص از زندان به عمل آید تا در صورتى که امکان داشته باشد درباره عده‏اى از آنها که مصلحت باشد قرارنهائى صادر و پرونده آنان مختومه گردد.

خلاصه وضعیت : افراد منظور اغلب در اوایل بهمن ماه سال 41 و در جریان تصویب ملى ششم بهمن همان سال به اتهام اخلالگرى ـ تخریب افکار و تحریک مردم علیه مصالح ملى مملکت بازداشت و پرونده آنان از طریق ساواک تکمیل و به منظور پیگرد قانونى به اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهى ارسال و پس از تقریبا هشت ماه بازداشت در شهریور ماه سال به اقرار التزام عدم خروج از حوزه قضائى تهران بتدریج از زندان آزاد و تا اواخر سال 42 به منظور سر و سامان دادن به وضع جبهه ملى عموما داراى فعالیت بودند لیکن از ابتداى سال 43 به علت ایجاد اختلاف نظر و چند دستگى در کادر رهبرى جبهه مزبور که ناشى از چگونگى شکل سازمانى جبهه موصوف بوده بعضا جانب فعالیت به نفع این جبهه را رها ساخته ولى در عین حال تماس و ارتباط خود را با یکدیگر حفظ نمودند به طورى که در حال حاضر نیز این تماس که بى‏ارتباط هم با امور مربوط به جبهه ملى نیست به انحاء گوناگون بین گروهى از آنها حفظ شده است و ظرف اینمدت هر بار که اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهى وضع این افراد را از نقطه نظر فعالیت‏هاى مضره آنان استعلام نموده است بنا به مصلحت و مقتضیات و ضرورت مفتوح بودن پرونده این افراد به عنوان مانعى جهت شروع فعالیت مجدد آنها پاسخ داده شده است فعالیت حاد یا قابل ملاحظه‏اى ندارند لیکن همچنان با یکدیگر داراى تماس و ارتباط در جهت امور مربوط به جبهه ملى میباشند و داشتن همین تماس تاکنون مانع از صدور قرارنهائى از طرف بازپرس مربوطه درباره این افراد گردیده است.

نظریه : با مطالعه و بررسیهائى که پیرامون سوابق ـ ارزیابى میزان تعصب و فعالیت و خصوصیات تلاش تشکیلاتى هر یک در گذشته و چگونگى وضع آنها پس از استخلاص از زندان بخصوص در دو سال اخیر و نیز روحیه و طرز تفکر آنان نسبت به مقدسات ملى و میهنى و اقدامات و اصلاحات اساسى که در شئون مختلف مملکت صورت گرفته است دو نظریه زیر را پیشنهاد مى‏نماید تا در صورت موافقت و تصویب طبق آن عمل گردد.

1ـ در مورد 26 نفر افراد صورت ضمیمه که نسبت به جبهه ملى داراى تعصب و اعتقاد شدید بوده و در حال حاضر نیز با ابراز این اعتقاد فعالیت خویش را تا بدست آوردن فرصت و موقعیت مناسب محدود به حفظ ارتباط و تماس بین خود نموده‏اند اصلح است پرونده آنان کماکان مفتوح باشد.

2ـ درباره 18 نفر بقیه که کلیه آنان پس از ایجاد اختلاف نظر و چند دستگى در کادر رهبرى جبهه ملى که بیشتر مولود اقدامات و دخالتهاى دکتر مصدق در کار جبهه مذکور و تخطئه روش و اعمال آنان از طرف وى بود از ادامه فعالیت سرخورده و علاقه اعتقاد خود را نیز نسبت به دکتر مصدق تا حدود قابل ملاحظه‏اى از دست داده‏اند نظر قطعى مبنى بر عدم فعالیت این افراد به اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهى اعلام گردد. ک

تهیه کننده ـ رحیمى 22/2/45

رئیس بخش 312ـ باقرى 22/2/54

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. لیقوانى 22/2

به عرض مى‏رساند برابر امریه محمدپور گزارش فوق تهیه گردیده و به تحقیقات لازم در آن معمول شده ولى در مورد تعداد نفرات دسته اول و دوم نظر آن مقام محترم است