یک سند ساواک / فقط شعبان بی‌مخ گریه می‌کند


1381 بازدید


گزارش
محترماً به عرض می‌رساند: در صفحه چهارم مجله شماره 591 مورخه هشتم بهمن ماه 43 روشنفکر جزو اخبار مربوط به ترور شادروان حسنعلی منصور در زیر عکسی که چاپ نموده نوشته شده «بعد از شنیدین خبر سوءقصد عده‌ای در جلو بیمارستان می‌گریستند» در این عکس شعبان جعفری (معروف به شعبان بی‌مخ) نشان داده شده که در حال گریه است (هیچ یک از سایر افراد که در عکس هستند به جز شخص فوق در حال گریه نمی‌باشند.).
باتوجه به این که نشریات مضره‌ای که در خارج از کشور علیه مقامات عالیه ایران چاپ و منتشر می‌شود مترصد به دست آوردن سوژه‌هایی از این قبیل برای تبلیغات سوء خود می‌باشند و صددرصد امکان دارد از این گراور نیز برای تبلیغات مضره خود سوءاستفاده نمایند و باتوجه به اینکه عکس‌های گویاتری از اندوه و تأثر عمیق مردم عادی در این واقعه اسف‌انگیز در دست بوده به طور قطع چاپ عکس این شخص که در بین اکثریت مردم وجه خوبی ندارد به‌عنوان نمونه تأثر مردم در مجله فوق خالی از غرض نبوده و به طور یقین عمداً مبادرت به چاپ این عکس شده تا اذهان عمومی را نسبت به دستگاه و مقامات عالیه بدبین سازند.
مراتب استحضاراً به عرض می‌رسید.
هوشنگ صدوقی
آقای دکتر مالک مذاکره فرمایند. 14/11
به نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون بررسی مطبوعات تذکر داده شد. دکتر مالک 15/11/43