اظهارات نومیدانه سنجابی


2001 بازدید

اظهارات نومیدانه سنجابی


موضوع : جبهه ملى

شماره : 1436/316 تاریخ 6/4/1340دکتر کریم سنجابى عضو هیئت اجرائیه جبهه ملى به دوستان خود اظهار داشته دولت آمریکا و سیاست خارجى آن کشور از دکتر محمد مصدق جانبدارى نمى‏کند و روى این اصل ما مجبور شده‏ایم فعالیت جبهه ملى را مستقیما و بدون نظر دکتر مصدق شروع کنیم و فقط از نام او براى جلب نظر افراد استفاده نمائیم.1 دکتر سنجابى گفته توده‏ایها مایلند که فعالیت جبهه ملى تحت نظر و راهنمائى دکتر مصدق انجام و زمینه براى ریاست جمهورى وى آماده گردد ولى سیاست خارجى آمریکا با انجام این برنامه نظر موافق ندارد و ما براى اینکه پشتیبانى حزب فعال توده فعالیت را در تظاهرات از دست ندهیم ظاهرا مخالفتى با نظریات حزب توده نشان نمیدهیم.

گیرندگان : اداره سوم ـ بخش 313ـ 314 اصل در پرونده جبهه ملى مرکز ضمیمه و به اداره یکم ارجاع شود 8/4/40

1ـ جبهه ملى دوم در تلاش بود تا زیر نام دکتر مصدق هوادارانى براى خود جمع کند و این موضوعى بود که حتى دکتر امینى نیز در صحبت با سخنگوى جبهه ملى به آن اشاره کرد. و به آنها گفت «اگر واقعا دکانتان فقط مال مصدق است که شما حرف مفت هستید اما اگر واقعا خودتان یک جمعیتى و حزبى دارید خوب بیایید فعالیت کنید من هم موافق هستم. * واقعیت این بود که حمایت و پشتیبانى مردم از جبهه ملى به خاطر دکتر مصدق بود و این مسئله خود را در میتینگ جلالیه نشان داده بود و مردم با دادن شعارهایى از مصدق تجلیل کردند و جبهه ملى را ادامه دهندگان راه او دانستند در واقع وجهه رهبران جبهه ملى از نام دکتر مصدق بود*

1ـ باقى. ع ـ تاریخ شفاهى انقلاب به روایت بى.بى.سى ـ تهران ـ تفکر ـ1337

2ـ به روزنامه‏هاى آن زمان مراجعه بشود.