آیت الله گلپایگانی : هر قانونى که بر خلاف دستور شرع تصویب شود قانونیت ندارد


2678 بازدید

آیت الله گلپایگانی : هر قانونى که بر خلاف دستور شرع تصویب شود قانونیت ندارد
تلگرام

از : قم تاریخ 26/1/46

شماره : 144/21مدیریت کل اداره سوم 316 روز جارى آقاى گلپایگانى تلگرافى به عنوان رؤساى مجلسین سنا و شورا به طهران مخابره و اعلام کرده درباره موارد خلاف شرع لایحه حمایت خانواده قبلاً وسیله آقاى هیراد مراتب را حضور شاهنشاه آریامهر و رئیس دولت معروض ولى اخیرا در جراید مشاهده شده که لایحه در کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى تصویب شده وى اضافه کرده هر قانونى که بر خلاف دستور شرع تصویب شود قانونیت ندارد و تنها مرجع صلاحیت‏دار علماء هستند لذا از آقایان رؤساى مجلسین خواسته شده که از تصویب آن خوددارى و یا به نحوى که با موازین شرع مطابق باشد اصلاح و رفع نگرانى ملت مسلمان را بنمایند.

رونوشت تلگراف با پیک تقدیم خواهد شد.

مهران.

به آقایان تفهیم شود این قبیل تلگرافات به جز آنکه از اعتبار و حیثیت آقایان بکاهد نتیجه دیگرى ندارد و انتظار نمى‏رفت آقایان علماء که تحت تأثیر اطرافیان بى‏سواد خود قرار گیرند دنیاى امروز قبول نمى‏کند که یک مرد بتواند چند زن رسمى و 99 زن متعه بگیرد.

سپهبد نصیرى.

پى‏نوشت این تلگراف در ساعت 815ـ 27/1/46 تلفنى جهة جناب سرهنگ لیقوانى قرائت شد.