اکثر جامعه صهیونیستی باآتش بس مخالفند


1786 بازدید

اکثر جامعه صهیونیستی باآتش بس مخالفند

 بنقل از عاروتص شوا بر اساس نظر سنجی انجام شده برای کانال 2 رژیم صهیونیستی در روز سه شنبه، اکثریت جامعه صهیونیستی مخالف آتش بس با جنبش حماس هستند.

در این نظر سنجنی 53 درصد با آتش بس با حماس مخالفت کرده و 35 درصد از آن حمایت کرده اند، 12 درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند. 92درصد شرکت کنندگان دراین نظرسنجی به عملیات صخره استوار(بنیان المرصوص)اظهار بدبینی کرده وگفته انداین عملیات نمی تواند شلیک موشکهای مقاومت را متوقف کند.تنها 6 درصد براین باور بودند که حماس پس از عملیات رژیم صهیونیستی شلیک موشکهایش را متوقف می کند.


قدسنا