کارت تحصیلی که موجب شناسایی شهید بخارایی شد


کارت تحصیلی که موجب شناسایی  شهید بخارایی شد

تصویرکارت تحصیلی که شهید محمد بخارایی به منظور ایجاد پوشش در عملیات اعدام انقلابی  حسنعلی منصورنخست وزیر وقت در بهمن 1343 در جیب خود گذاشته بود. شهید بخارایی با وجود همه شکنجه های ماموران ساواک لب به سخن نگشود و خود را معرفی نکرد ، اما توسط همین کارت تحصیلی که در جیبش بود ، شناسایی می شود.

شهید مهدی عراقی درباره این ماجرا گفته است: « بخارایی را می آورند شهربانی. فورا از طرف وزیر دادگستری - حکمت - باز پرس فوق العاده مأموریت پیدا می‌کند که بیاید باز پرسی بکند، زیر نظر فیلسوفی دادستان تهران. تا نزدیک ساعت ۳ بعدازظهر هر چه از بخارایی [می‌خواهند مطلبی] بفهمند، چیزی از او گیرشان نمی‌آید. [...] در بازرسی بدنی که از این کرده بودند یک کارت تحصیلی از توی جیبش درآورده بودند که مال مدرسه خزائلی بود که شبانه می‌رفت کلاس. می‌روند آنجا، آدرسی که این داده بود آدرس از مدرسه خزائلی می‌گیرند، دکانش را آدرس داده بود. می‌روند در دکانش، اوستایش را می‌گیرند و آن بنده خدا هم می‌گوید این بابا امشب شب عروسیش است، دیشب از من اجازه گرفته که امشب عروسی دارم، عقد کنان دارم و از این حرفها . آنها هم می‌گویند آره بلند شو بیا امشب عروسی خوبی دارد، آدرس خانه اش کجاست؟ تازه آنجا متوجه می‌شود که جریان چی بوده، آدرس خانه را می‌دهد. می‌روند در خانه، مادر محمد را بر می‌دارند و می‌آورند شهربانی.»  (ناگفته ها؛ خاطرات شهید حاج مهدی عراقی (پاریس؛ پائیز 1357)، تهران: انتشارات رسا، 1370، ص 213)
برای مطالعه بیشتر در مورد طراحی و اجرای اعدام انقلابی حسنعلی  منصور به نشانی زیر بروید:

https://psri.ir/?id=ndjmuqqxتصویر پشت کارت تحصیلی شهید محمد بخارایی