انتصاب در هیئت مدیره سازمان خدمات اجتماعی


1965 بازدید

انتصاب در هیئت مدیره سازمان خدمات اجتماعی
دفتر مخصوص شاهنشاهى

تاریخ 8/6/52 شماره : 1 ـ 122طبق ماده 7 از فصل دوم اساسنامه سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى به موجب این فرمان جناب جمشید آموزگار را براى مدت سه سال به عضویت هیئت مدیره سازمان مزبور منصوب و مقرر میداریم که در انجام دادن وظایف محول اقدام نماید. کبه تاریخ 22 اردیبهشت 1352