اظهارات صدام راجع به عزیمت امام خمینی به فرانسه


3419 بازدید

اظهارات صدام راجع به عزیمت امام خمینی به فرانسه