اظهارات صدام راجع به عزیمت امام خمینی به فرانسه


3238 بازدید

اظهارات صدام راجع به عزیمت امام خمینی به فرانسه