فریاد علیه ظلم و بی عدالتی شاه


فریاد علیه ظلم و بی عدالتی شاه تظاهرات مردم در تهران آذر ماه 1357
عکسی که مشاهده می کنید ثبت لحظه ی فریاد مردمی است که در خیابان های شهرهای مختلف ایران علیه ظلم و ستم و تبعیض برای کسب استقلال ، آزادی و تشکیل حکومت اسلامی از عمق جان خود شعار می دادند.