امضاء پرونده بنیاد پهلوی توسط هویدا


3645 بازدید

امضاء پرونده بنیاد پهلوی توسط هویدا
1350 ـ امیرعباس هویدا نخست‌وزیر در کنار جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا ( سمت چپ) و اشرف احمدی معاون بنیاد پهلوی (نفر وسط)، پرونده بنیاد را امضاء می‌کند.