بازدید داریوش فروهر و همراهان وی از خرابیهای ناشی از حمله کماندوهای رژیم شاه به منزل آیات گلپایگانی و شریعتمداری


1653 بازدید

بازدید داریوش فروهر و همراهان وی از خرابیهای ناشی از حمله کماندوهای رژیم شاه به منزل آیات گلپایگانی و شریعتمداری


موضوع: وقایع بعد از ظهر 23/2/37

از: قم تاریخ 23/2/57

به: کل سوم شماره: 456/21

1ـ بعدازظهر روز جارى بازار قم و کاشان همچنان تعطیل بود و نماز جماعت آیات برقرار نگردیده است.

2ـ طبق اطلاع قبل از ظهر روز 22/2/37 داریوش فروهر به اتفاق چند نفر از تهران به قم آمده و به منزل آیت‏اله گلپایگانى مراجعه و از بیرونى و اندرونى وى که تعدادى از شیشه در و پنجره آن وسیله کماندوها شکسته شده بازدید نموده است. همراهان فروهر شناخته نشده‏اند. ضمنا سه یا چهار نفر بعد از نماز مغرب و عشاى روز گذشته جهت بازدید خرابیهاى برونى منزل آیت‏اله شریعتمدارى که وسیله کماندوها انجام شده به منزل وى نیز مراجعه نموده‏اند که از هویت آنان اطلاعى به دست نیامده آنچه بنظر میرسد عده مذکور همان هیئت همراه داریوش فروهر بوده‏اند.

3ـ ساعت 1400 روز جارى جوانى که خود را عظیمى معرفى کرده و مدعى بود که از همکاران کمیته مشترک ضد خرابکارى مرکز است و وسیله تلفن شماره 320228 با شخصى به نام آقاى مجیدى در کمیته ارتباط دارد از طریق شهربانى قم به این سازمان معرفى شده وى ضمن اظهار مطالب اغراق‏آمیزى امثال اینکه قبل از اغتشاشات اخیر قم تعداد یکهزار نهصد قبضه سلاح کمرى ساخت شوروى از تبریز به قم آورده شده و بین افرادى تقسیم گردید که در حال حاضر نیز موجود میباشد و علت اینکه در جریانات اخیر از آنها استفاده نشده این بود که چون سلاحهاى مزبور ساخت شوروى است صحیح نبود که وسیله روحانیون از آن استفاده شود ولى از محل سلاح و افرادى که آن را در اختیار دارند اظهار بى‏اطلاعى نموده و اضافه کرده که ساعت 1630 امروز با عده‏اى از چریکها که از تبریز به قم آمده‏اند [ناخوانا ]برقرار خواهد نمود تا محل اختفاى سلاحها و خانه‏هاى امن آنان را شناسائى و در اختیار قرار دهند. و تا این ساعت [ناخوانا] از وى خبرى نشد در ضمن به طور تلویحى تقاضاى وجه به عنوان مساعده داشت مدعى بود که به علت کسالت آقاى مجیدى در ماه گذشته مقررى ماهیانه‏اش را که 1500 تومان است دریافت نکرده است. با توجه به اینکه اطلاعات شخصى مذکور ضمن اغراق‏آمیز بودن تکان‏دهنده و حائز اهمیت میباشد و رفتار وى نیز مشکوک بوده و از جهتى به افراد کلاش بى شباهت نیست مقرر فرمائید از طریق تلفن مذکور نسبت به صحت یا سقم اظهارات شخص موصوف تحقیقات لازم معمول و نتیجه را سریعا به این سازمان اعلام فرمائید.

رئیس سازمان اطلاعات قم معینى

محترما باستحضار میرساند: بنا به اظهارات آقاى ناصر این شخص کلاش و دروغگو است

سازمان قم در جریان وضعیت وى قرار گرفته است.

ـ این شخص اگر مراجعه مجدد کرد بازداشت و از وى تحقیق شود

ـ بند یک روشن شده و در بولتن درج شود. 24/2/37