فقط در طهران ادا خواهد شد (اسکناس دوره ناصرالدین شاه)


1816 بازدید

فقط در طهران ادا خواهد شد (اسکناس دوره ناصرالدین شاه)