ارتشبد طوفانیان (نفر اول از سمت چپ) و ارتشبد آریانا در اسرائیل


3190 بازدید


ارتشبد طوفانیان (نفر اول از سمت چپ) و ارتشبد آریانا در اسرائیل