ارتشبد طوفانیان ( نفر اول از سمت چپ ) و ارتشبد آریانا در اسرائیل


1795 بازدید


ارتشبد طوفانیان ( نفر اول از سمت چپ ) و ارتشبد آریانا در اسرائیل