ارتشبد طوفانیان ( نفر اول از سمت چپ ) و ارتشبد آریانا در اسرائیل


1689 بازدید

ارتشبد طوفانیان ( نفر اول از سمت چپ ) و ارتشبد آریانا در اسرائیل