دستور شاه و جواب هویدا


1508 بازدید

دستور شاه و جواب هویدا


درباره : خرابى اسفالت خیابانها و اوامر صادره از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر

از : 322 تاریخ 6/12/47

منظور :

استحضار مقامات عالى از چگونگى اوامرى که شرف صدور یافته و پاسخ آقاى نخست‏وزیر.

سابقه :

در تاریخ 21/11/47 تیمسار سپهبد دکتر ایادى اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر را [طى ]تلگرافى به شرح زیر به آقاى نخست‏وزیر ابلاغ نموده‏اند.

چگونه در سایر کشورها که هوا سردتر و برف و باران زیادتر است آسفالت خیابانها خراب نمى‏شود ولى در تهران به محض برف و باران آسفالتها خراب مى‏شود.

لازم است دقیقا بررسى و اقدامى بکنند که در آتیه به مرغوبیت آسفالت خیابانها توجه شود و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیرى گردد.

آقاى نخست‏وزیر پاسخى به شرح زیر به تیمسار سپهبد دکتر ایادى تلگراف و درخواست نموده که به شرف عرض برسانند :

متأسفانه به علت ریزش مداوم برف در دو هفته اخیر و سرماى شدیدى که بعد از آن بروز کرد خسارات زیادى به آسفالت خیابانهاى تهران وارد گردید و عبور و مرور وسایل نقلیه در شهر با مشکلات فوق‏العاده‏اى مواجه شد و براى رفع این مشکل برنامه[اى] به شرح زیر تنظیم گردید :

1ـ شهردارى تا دو هفته کلیه خیابانها که آسیب دیده‏اند لکه‏گیرى نماید.

2ـ از اول فروردین خیابانها را با یک قشر آسفالت جدید روکش نماید.

3ـ همه ماهه کمیسیونى در شهردارى به منظور هماهنگ کردن سازمانهایى که براى اجراى برنامه‏هاى خود گاهى ناگزیر به حفر قسمت هایى از خیابانها مى‏گردند تشکیل تا ترتیب ترمیم فورى هر قسمت را که حفارى مى‏شود بدهند.

4ـ براى جلوگیرى از هجوم جمعیت در ساعات معین قرار شد اداره راهنمائى و رانندگى و شرکت واحد اتوبوسرانى با وزارت آموزش و پرورش مذاکره و در صورت امکان ساعت کار دبستانها را در تهران از218 به 9 و در شهرستانها از 8 به218 تغییر دهند.

5ـ در مورد رفع مضیقه اتوبوسرانى و امکان استفاده از تعداد بیشترى اتوبوس و مینى‏بوس و تاکسى طرح‏هایى در جهت واگذارى قسمت‏هایى از خطوط حومه به مؤسسات خصوصى و افزایش تعداد تاکسى و ایجاد خطوط مینى‏بوس در دست بررسى است و نتیجه متعاقبا به شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانه خواهد رسید.

مراتب استحضارا گزارش گردید.

رهبر عملیات جریان 6/12/47

رئیس دایره. شهنامه 6/12/47

رئیس بخش 322. سجده‏اى 6/12/47

رئیس اداره دوم عملیات و بررسى. جهان‏بین 6/12/47 میرسپاسى 6/12/47