جانبداری مأموران فرمانداری نظامی از امام خمینی


2079 بازدید

جانبداری مأموران فرمانداری نظامی از امام خمینی
طبق سند زیر سه نفراز مأموران فرمانداری نظامی ضمن اعلام حمایت از امام خمینی، تأکید کردند «مملکت ما دزد بازار شده است.»

موضوع: سه نفر از مأموران فرمانداری نظامی تهران
برابر اطلاع ساعت 2200 مورخه 24/8/57 الی ساعت 0100 مورخه 25/8/57 در سه راه تقی‌آباد جاده ورامین سه نفر از مأموران فرمانداری نظامی که لهجه ترکی داشتند ضمن صحبت از خمینی طرفداری و اظهار داشته‌اند ما مجبوریم خدمت کنیم و اگر بکسانیکه طرفدار خمینی باشند برخوردکنیم تا آنجا که امکان داشته باشد بآنها کمک میکنیم مملکت ما دزد بازار شده ضمناً خطاب به گزارش دهنده گفته‌اند ما این حرفها را نزد شما میزنیم چون اطمینان داریم که بگوش فرمانده ما نخواهدرسید.% س