اظهارات سپهبد ربیعی درباره شاه

ربیعی: به پوچ بودن شاه وقتی پی بردم که ژنرال آمریکایی دُمش را گرفت و از ایران بیرون انداخت


روزنامه کیهان؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸:

«سپهبد معدوم امیرحسین ربیعی در دادگاه ضمن دفاع از خود گفت:«متأسفم که نادانسته خدمت کسی را می‌کردم که به پوچ بودنش زمانی پی بردم که وقتی ژنرال «هویزر» آمریکایی اراده کرد، دُم او را گرفت و از ایران بیرون انداخت.»


اظهارات سپهبد ربیعی درباره شاهروزنامه کیهان؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸
روزنامه کیهان؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸

روزنامه اطلاعات؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸