اسامی اعضای کابینه شاهپور بختیار


4692 بازدید


۱ – شاهپور بختیار نخست وزیر و سرپرست وزارت کشور
۲ - وزیر کار و امور اجتماعی: منوچهر آریانا
۳ - وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی: سیروس آموزگار
۴ - وزیر صنایع و معادن: دکتر عباسقلی بختیار
۵ - وزیر امور اقتصادی و دارایی: دکتر رستم پیراسته
۶ - وزیر جنگ: تیمسار ارتشبد جعفر شفقت
۷ - وزیر بهداری و بهزیستی: دکتر منوچهر رزم‌آرا
۸ - وزیر مسکن و شهرسازی: مهندس جواد خادم احمدآبادی
۹ - وزیر آموزش و پرورش: دکتر محمدامین ریاحی
۱۰ - وزیر پست و تلگراف و تلفن: مهندس لطفعلی صمیمی
۱۱ - وزیر کشاورزی و عمران روستایی: منوچهر کاظمی
۱۲ - وزیر دادگستری: یحیی صادق‌وزیری
۱۳ - وزیر امور خارجه: احمد میرفندرسکی.