ترتیب پرداخت شهریه به طلاب و روحانیون شهرستان اراک


2339 بازدید

ترتیب پرداخت شهریه به طلاب و روحانیون شهرستان اراک
موضوع : ترتیب پرداخت شهریه به طلاب و معممین شهرستان اراک



از : 22 ه تاریخ 21/9/49

به : 316 شماره : 2049/ ه

1ـ مدت تقریبا 8 سال است که آیت‏اله گلپایگانى بعموم معممین اراک مبالغى بین /100 الى 300 ریال (به طلاب 200 ریال به وعاظ تا 300 ریال) پرداخت مینمایند که اخیرا به معممین که بعنوان مروج مذهبى ترویج دین مینمایند پرداخت نمیگردد. نماینده ایشان در اراک شیخ ابوالقاسم حمزه‏لوئى پیشنماز مسجد حاج رئیس بوده که تا تقریبا چهار سال قبل شهریه را میپرداخته و بعد از آن بعلت اینکه آقاى حمزه‏لوئى بیمار و در منزل بسترى میشود داماد وى بنام سیدجعفر یعقوبى انجدانى پرداخت شهریه را بعهده میگیرد. سیدجعفر یعقوبى انجدانى مبلغى در حدود ماهیانه 3 هزار تومان از طرف آیت‏اله گلپایگانى دریافت و پرداخت مینمود که مدت تقریبا 5 سال است که شخصا مبادرت باین عمل نمیکند بلکه پرداخت این چند ماه باین ترتیب بوده که شهریه چهار ماهه اخیر وسیله آشیخ على‏اصغر قاضى‏زاده ساکن قم باراک آورده شده که در تیر ماه جارى وسیله همین شخص تقسیم گردید ـ سه ماه مرداد، شهریور و مهرماه وسیله شیخ جواد رجائى انجدانى و دو برج آبان و آذر ماه تا بحال پرداخت نشده است.

2ـ مدت پنج ماه است که بنا بتقاضاى طلاب آیت‏اله شریعتمدارى شروع بپرداخت شهریه نموده که این کمک بین ماهیانه 200 الى 700 ریال (طلاب 200 ریال) میباشد. نماینده ایشان آقاى شیخ فضل‏اله نصیرالاسلامى امام جماعت مسجد حاج محمدابراهیم میباشد که مبالغ جمع‏آورى شده از مقلدین آیت‏اله شریعتمدارى را وسیله محمد بادکوبه‏اى بین معممین توزیع مینماید.

3ـ وجوهى که آیت‏اله محمد امامى خوانسارى وسیله خوانسارى وسیله شیخ عباس صاحب‏الزمانى امام جماعت مسجد آخوند پرداخت مى‏نماید نسبت به مبلغ جمع‏آورى شده متغیر و در حدود ماهیانه 200 ریال براى هر یک از طلاب میباشد که مدت تقریبا چهار سال است که ادامه دارد.

4ـ وجوهى نیز از طرف سیدکاظم کوشا امام جماعت مسجد یزدیها در تهران خیابان شاهپور بین 200 تا 300 ریال وسیله سیدجعفر یعقوبى انجدانى ماهیانه بطلاب پرداخت میشود.

5ـ از موقوفات محسنى مربوط به مدرسه سپهدارى اراک که متولیان آن سیدحسین خاکبار و ـ امین پورمحسن میباشند مبالغى بین 200 تا 700 ریال (700 ریال طلاب مبیت، 400 ریال طلاب غیر مبیت و 200 ریال بسایر معممین) وسیله نماینده متولى محمداسماعیل شریفى کمک مى‏شود.

نظریه شنبه : 1ـ اهالى اراک و قراء تابه 50% مقلد آیت‏اله گلپایگانى، 30% مقلد آیت‏اله شریعتمدارى و 20% مقلد سیدکاظم کوشا و شیخ محمد امامى خوانسارى و دیگر آیت‏اله‏ها میباشند. 2ـ سیدجعفر یعقوبى انجدانى براى دریافت مستمرى معممین اکثرا خود بقم مسافرت مینماید. 3ـ اصولاً شهریه یا کمکهایى که از طرف آیت‏اله‏ها فرستاده میشود بمنظور کسب محبوبیت بیشتر و تبلیغ بنفع آنان میباشد.

1ـ خبر فوق مورد تأیید است.

2ـ در زمینه اینکه وجوهیکه از طرف آیت‏اله گلپایگانى در ماههاى اخیر توزیع شده وسیله سیدجعفر یعقوبى اخذ و در اختیار شیخ على‏اصغر قاضى‏زاده و یا شیخ جواد رجائى انجدانى گذاشته شده یا خیر تحقیقاتى وسیله منابع در جریان است که متعاقبا بعرض خواهد رسید.

3ـ مشخصات شیخ جواد رجائى انجدانى ـ نام شیخ جواد شهرت رجائى فرزند حسین (معروف به رجائى انجدانى) شناسنامه شماره 10 صادره از انجدان متولد 1316 در انجدان شغل واعظ.

در پرونده محمدرضا گلپایگانى بایگانى شود. 8/10

آقاى اوانى

در گزارش روزانه بهره‏بردارى شود. 26/9