منصور روحانی و داریوش همایون


3429 بازدید

منصور روحانی و داریوش همایون
مرداد 1356ـ منصور روحانی وزیر کشاورزی و داریوش همایون مدیر روزنامه آیندگان وزیر بعدی اطلاعات و جهانگردی در کابینه دکتر جمشید آموزگار