تظاهرات مردم در تهران در حمایت از ملی شدن صنعت نفت


691 بازدید
ملی شدن نفت

 تظاهرات مردم در تهران در حمایت از ملی شدن صنعت نفت
آیت‌ اللّه‌ کاشانی و«جبههء مـلی»بـه رهبری‌ دکتر‌ مصدق‌،در مجلس شورای ملی و مطبوعات و اجتماعات مردمی،خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند و این خواسته مورد حمایت‌ گروههای کثیر مردم و تنی چند‌ از‌ علمای‌ برجسته نظیر آیت اللّه العظمی خـوانساری (از مـراجع‌‌ ثـلاث‌ قم) و گروه کثیری از روحـانیان فـعال و مبارز‌ قرار گرفت و شـوری عـجیب در سـراسر ایران پدیدار شد. عکس ها بیانگر بخش کوچکی از عشق و علاقه مردم در مورد خلع ید از شرکت استعماری بریتانیا در صنایع نفت ایران است