نمایی از شهر شیراز در دهه 40 خورشیدی


1664 بازدید

نمایی از شهر شیراز در دهه 40 خورشیدی