شاه و جمعی از رجال درباری ( عبدالکریم ایادی پزشک مخصوص شاه ، نفر روبرو )


3343 بازدید

شاه و جمعی از رجال درباری ( عبدالکریم ایادی پزشک مخصوص شاه ، نفر روبرو )