نامه ارکان حرب به تیمورتاش در مورد تجدید نظر در سفارش ادوات نظامی


1601 بازدید

نامه ارکان حرب به تیمورتاش در مورد تجدید نظر در سفارش ادوات نظامی
سند شماره 7طهران بتاریخ 31 شهریور ماه 1305 تلگراف صادره نمره صادره 366

مسکو. سفارت ایران

حضرت تیمورتاش وزیر دربار پهلوی

فقط با حدس و قرینه از تلگرافات حضرتعالی استنباط مطلب میشود. گاهی هم مطلقاً کشف نمیشود. نمیدانم در کدام یک از مراکز تلگراف تعمد میشود.

راجع به خرید اسلحه و مهمات، قیمتی را که تعیین کرده اند فوقالعاده گران است و فرضاً که اندکی تخفیف بدهند باز از استطاعت دولت ایران خارج است. معلوم است خود آنها هم حاضر ندارند و برای آنها هم گران تمام شده که مجبورند به ما هم گران بدهند. در این صورت تکلیف شاق نباید کرد. از تمام مهمات عجالةً اکتفا فرمایید به یک میلیون فشنگ و شش طیاره. پارسال هم که دولت یک میلیون فشنگ خرید در حدود دوازده هزار تومان قیمت داد و حالا هم مذاکره فرمایید در همین حدود خریداری شود. بعلاوه این یک میلیون، خرید شش طیاره را هم مذاکره و انجام فرمایید.