روایت اسنادی از فعالیت آیت الله مدرس در مجلس


تهیه و تنظیم و شرح اسناد از حمید قدس
177 بازدید
آیت الله شهید سید حسن مدرس

در سند های  پیش رو

نخستین سند اعتبارنامه نمایندگی آیت الله سید حسن مدرس در دوره سوم مجلس شورای ملی به  تاریخ روزجمعه پنجم جمادی الثانی 1323 ق.  برابر با نهم اردیبهشت 1293   است.

دومین سند مربوط به متن استیضاح رضا خان درتیرماه  سال 1303 است که مدرس به همراه شش نفر دیگر آن را امضاء کردند. 

سومین سند مربوط به گزارش پلیس تامینات (امنیتی) تهران درباره حمله اراذل و اوباش به آیت الله مدرس است .

چهارمین سند درباره نامه میرزا حسن خان مستوفی رئیس پنجمین دوره مجلس شورای ملی به وزارت داخلیه (کشور)  درباره ضرب و شتم آیت الله مدرس، حایری زاده و کازرونی نمایندگان مجلس شورای ملی به تاریخ دوم مرداد 1303.

پنجمین سند  تلگراف تشکر از رییس مجلس بلحاظ انتخاب شهید آیت الله سید حسن مدرس به عنوان یکی از پنج علمای طراز اول مجلس شورای ملی در تاریخ 5 شهریور 1289


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
روایت اسنادی از فعالیت آیت الله مدرس در مجلس
متن استیضاح رضاخان در دوره نخست وزیری

گزارش پلیس تامینات (امنیتی) تهران از حمله اوباش به آیت الله مدرس

نامه رئیس مجلس شورای ملی به وزارت داخله (کشور) درباره حمله اوباش به آیت الله مدرس و چند نماینده دیگر

تشکر از رئیس مجلس بخاطر انتخاب آیت الله مدرس برای نظارت بر اجرای قانون اساسی