تماس نماینده روزنامه ایران پست لندن با مهندس بازرگان


1747 بازدید

تماس نماینده روزنامه ایران پست لندن با مهندس بازرگان


از : 20 ه 12 تاریخ 6/10/57

به : 312 شماره: 28241/20 ه 12خانمى که خود را گل‏محمدى از روزنامه ایران پست لندن معرفى مى‏نمود با مهندس بازرگان تماس و اظهار داشت: مى‏خواست از شما خواهش کنم که اگر نشریات یا اعلامیه‏اى یا مطلبى دارید بدهید تا در روزنامه خود در لندن منتشر کنیم بازرگان: آقاى فرشاد کجا رفته. خانم گل‏محمدى : به لندن رفته. بازرگان: اعلامیه نهضت آزادى را مى‏خواهید خانم گل‏محمدى: نهضت و حقوق بشر و هر مطلب دیگر. بازرگان: من شخصا زیاد از اینها را ندارم و شاید یکى دو نسخه داشته باشم ولى شما ابلاغیه اخیرى که به امضاء حقوق بشر و نهضت و حقوق‏دانان بوده ندارید.

خانم گل‏محمدى: نداریم و اصولاً این یک ماه اخیر چیزى از شما و نهضت و جمعیت نداریم و چون ما مطالب خودمان را با پیک مى‏فرستیم و پیک ما هم پس فردا صبح مى‏رود اگر لطف کنید متشکرم. بازرگان: حالا مى‏خواهید به دفتر حقوق بشر مراجعه بکنید و احتمالاً من هم بعد از ظهر قبل از ساعت در آنجا هستم و اگر نبودم آقاى او بى‏رئیس دفتر و آقاى ملکى ماشین نویس و مسئول دستگاه زیراکس در آنجا هستند و از این نشریات و اعلامیه‏هاى حقوق بشر را دارند و مال نهضت آزادى هم من بدوستان گفته بودم که به صورت یک سرى کتابچه در بیاورند و آن وقت خدمتتان مى‏دهم. گل محمدى: پس اجازه بفرمائید قبل از ساعت 5 من به دفتر شما مراجعه بکنم ولى آدرس دفتر حقوق بشر را بفرمائید. بازرگان: بله تشریف بیاورید همانجا که فرشاد مى‏آمد. خانم گل‏محمدى: من چون با فرشاد نیامدم اطلاعى از نشانى ندارم. بازرگان: اول خیابان شهرزاد دست چپ درب اول پلاک حقوق بشر و تماس قطع گردید.

نظریه یکشنبه: 1ـ باتوجه به وضعیت شنبه مفاد خبر مورد تأیید است. ضمنا در مورد فرشاد نماینده روزنامه ایران پست لندن قبلاً گزارشات به 312 تقدیم گردیده است. 2ـ باتوجه با اظهارات بازرگان در مورد تنظیم و انتشار نشریات نهضت آزادى به صورت کتابچه در صورتى که نمونه آن بدست آید به موقع تقدیم خواهد شد.

نظریه سه شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.

نظریه چهارشنبه: نظریه سه شنبه تأیید مى‏گردد. 7/10/57 بعرض مى‏رسید