دستور ممنوع‌المنبر شدن دکترمحمدجواد باهنر


2790 بازدید

دستور ممنوع‌المنبر شدن دکترمحمدجواد باهنر
به: ریاست شهربانی کل کشور (اداره اطلاعات)

از: ساواکدرباره: دکتر محمدجواد باهنرنامبرده بالا که از وعاظ افراطی و ناراحت مقیم تهران می‌باشد اخیراً مبادرت به ایراد مطالب تحریک آمیز و خلاف مصالح در مسجد هدایت تهران نموده است علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید نام وی‌ را جزو وعاظ ممنوع‌المنبر منظور و از نتیجه اقدامات معموله این سازمان را آگاه سازند.رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور- سپهبد نصیری