استاندار رشوه‌خوار


1568 بازدید

استاندار رشوه‌خوار
تاریخ گزارش: 27/6/51

از: ن 2 ه‍‍‍

شماره گزارش: 1271/ن‍‍

موضوع: سوءاستفاده در رادیوتلویزیون

آقای علینقی سام رئیس انجمن شهر چالوس سی هزار متر از اراضی ساحلی خود را که قبلاً اراضی مزروعی بود. به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به منظور ایجاد تأسیسات رادیو دریا از قرار متری سیصد ریال به فروش رسانید. در حالی که قیمت واقعی این اراضی حداکثر هشتاد ریال بوده است. علینقی سام این عمل را با دست آقای استاندار مازندران انجام داده و مبلغ نهصد هزار تومان وجهی که از این بابت دریافت نموده بالمناصفه با استاندار تقسیم نموده است. همچنین مقدار هفت هکتار زمین دیگر که جلوی اراضی رادیو دریا قرار گرفته آقای علینقی سام و مهندس شیبانی استاندار در ید تصرف دارند.

نظریه شنبه: آقای علینقی سام بدون واسطه شخصاً مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان به استاندار رشوه داده است.

نظریه یکشنبه: به طوری که چند نفر از کارکنان رادیو دریا اظهار می‌داشتند زمین خریداری شده در حدود هفت هکتار می‌باشد که قیمت واقعی آن متری چهل ریال بوده در حالی که علینقی سام با تبانی آن را متری سیصد ریال به سازمان رادیو تلویزیون فروخته است، در این کار آقای اسداله پیمان مدیرکل سابق رادیو تلویزیون گیلان هم سوءاستفاده‌هایی نموده که هم‌اکنون مورد بازخواست و تعقیب سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران می‌باشد. ضمناً در چالوس شایع است که آقای استاندار فقط سیصد هزار تومان رشوه گرفته است.

نظریه ن: انعکاس این موضوع در بین مردم واقعاً زننده بود.