سخنرانی شاه برای علم، هویدا، شریف امامی و ...


3525 بازدید

سخنرانی شاه برای علم، هویدا، شریف امامی و ...
امیر اسداله علم وزیر دربار، امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر، جعفر شریف امامی رئیس سنا، عبداله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، منوچهر اقبال و جمع دیگری از رجال عصر پهلوی، به سخنان شاه گوش فرا داده‌اند.
شمس پهلوی نیز در عکس دیده می‌شود.