سفر ملک فیصل به تهران در سال 1344


557 بازدید

آذرماه سال 1344 ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی برای دومین بار در طول سلطنت محمدرضا پهلوی به ایران آمد. حضور در مجلس سنا ایران، سان دیدن از رژه ارتش و همچنین سفر به اصفهان از جمله اقداماتی بود که فیصل در طول سفر چند روزه خود به ایران انجام داد.


سفر ملک فیصل به تهران در سال 1344