خودزنی های رژیم شاه در برابر جنبش ملت ایران


362 بازدید

خودزنی های رژیم شاه در برابر جنبش ملت ایران
روزنامه اطلاعات؛ 7 آبان 1357برکناری مقامات عالی ساواک از جمله پرویز ثابتی مدیر اداره کل سوم(امنیت داخلی) و یکی از تأثیرگذارترین و مخوف ترین چهره های آن، یکی از خدعه های رژیم پهلوی برای فرونشاندن خشم ملت؛ ولی تلاش رژیم بیهوده است...- 34 مقام عالی ساواک برکنار شدند؛ پرویز ثابتی مهره مهم ساواک و رئیس کمیته تهران جزو این عده است

- بازار تهران به خاطر همبستگی با دانشجویان و دانش آموزان تعطیل شد

- اجتماع بزرگ خانواده های زندانیان سیاسی