آیت الله فلسفی: زمامدار نباید با مردم فرقی داشته باشد


2149 بازدید

آیت الله فلسفی: زمامدار نباید با مردم فرقی داشته باشد


موضوع :مساجد و تکایا

شماره : 824 ـ الف ـ د /311 تاریخ 9/3/42ساعت30/20 روز سه شنبه 7/3/42 مجلس سوگوارى ماه محرم از طرف آذربایجانیهاى مقیم تهران با حضور پنج هزار نفر از دستجات مختلف اعم از دانشجو. دانش‏آموز. بازارى.افراد جبهه ملى افراد وابسته باحزاب جبهه ملى. طلاب علوم دینى در مسجد آذربایجانیها تشکیل شد. آقاى فلسفى بالاى منبر رفت و دنباله بحث شب گذشته در مورد قانون‏گذارى انبیاء و فرق آن با قانون ساخته شده بشر صحبت نمود ابتداء ضمن شرح مقدمه‏اى گفت امشب میخواهم سه اصل کلى درباره شکست قانون ساخته شده بشر و دلیل محکم بر قانون انبیا بیان نمایم .1ـ انبیاء در موقع قانون گذارى همیشه انگشت روى اصل موضوع میگذاشتند ولى قانون‏گذار بشر پس از نتیجه‏گیرى و توجه به شکست انگشت روى موضوع میگذارد. 2ـ چون این قوانین با وحى پروردگار بانبیاء نازل شده تا ابد بدون نقص و محکم خواهد بود و بشر نمیتواند بدلیل گذشت زمان تغییر قوانین بدهد مگر ساخته او باشد و محکوم به غلط بودن آن باشد 3ـ برترى قانون الهى برقوانین ساخته شده جهانى حاکى از دفاع از طبقه زحمت‏کش کارگر و بالاخره مخالف اشراف است بعد بتشریح یکایک آن پرداخت و مثال آورد که قانون گذارى بشر که بوسیله دانشمندان جهان که همه دوره‏هاى دانشگاه‏ها را گذرانیده و تجارب زیادى اندوخته‏اند و شاهد سقوط کشورها بوده‏اند باین‏نتیجه رسیده‏اند که احتکار سرمایه و عدم‏گردش پول وضع اقتصادى جامعه رامتزلزل مینماید. در قانون گذارى انبیاء که 1300 سال قبل وضع شده‏ایم موضوع را روشن نموده و گفته است احتکار پول .بهره گرفتن از آن. باعث فقرعمومى و اجتماع و بالاخره شکست بازار میشود و تقسیم ارث. خمس. زکوة مال خود حمایت از ضعفا است دستگیرى از پابرهنه‏ها و بگردش درآوردن سرمایه‏ها در جهت حمایت از کارگران بیان داشته است در برابر این قانون نوکر. کارگر. ضعیف. آقا همه یکسان‏اند و برترى نژادى ندارند متاسفانه در کشور ما براى تثبیت وضع اقتصادى احتیاج بنظر اقتصاددانهاى خارجى دارند در حالیکه اسلام بهترین قانون را عنوان نموده است واى بحال ملت و مملکتى که میخواهد وضع خود را با قوانینى که ساخته و ... تز اقتصادى را اجرا نماید پس از چندى در اثر عمل غلط درآید آنوقت میخواهد وضع خود را تثبیت نماید اگر ما از روى قانون اسلام عمل نمائیم چرا وضع ماباین حالت میافتند و گرفتار میشدیم این نتیجه قانون گذارى بشر است که با پیشرفت علم امروزه میخواهند خود را راحت نگهدارند ولى انبیاء بدون دیدن دانشگاه و عدم آزمایشات چندین ساله در بازارهاى جهان این پیش بینى‏ها را نموده‏اند پس از شکست نظریات دانشمندان آنوقت پى به اهمیت قانون الهى میبرند آنگاه چند روایت و مثال آورد از حکومت حضرت على(ع) و گفت لنین. استالین و دیگر زمامداران که هر کدام داعیه حمایت از یک نوع حقوق مردم ضعیف و کارگر را مینمایند آیا از ابتدا شروع کار که مدعى و مومن هستند راست میگویند خیر بدو دلیل عدم صحت گفته‏هاى آنها معلوم میشود آیا لباس لنین و استالین و دیگر زمامداران با دیگران یکسان است یا خیر آیا ثروت و کاخ آنها. وضع بهداشت و غیر آنها با مردم ضعیف یکى است مسلما بایستى گفت خیر اما حضرت على (ع) در زمان زمامدارى خود لباس بتن داشت که کهنه‏تر از لباس غلام خود بود. زمامدار بایستى نمونه مردم باشد و فرقى با مردم نداشته باشد اسلام رفاه جامعه رابا وضع قوانین خود و اجراى آن را تضمین نموده و فلان قانون گذار بر اثر تبلیغات زیاد درباره صحیح بودن و مایه نجات بخشیدن ملت که تمامى بوسیله حقوق‏دانهاى کشور وضع شده پس از چندى متوجه میشود که دراثر گذشت زمان و عدم تطبیق با محیط تازه باید تغییر نماید پس باد لایل زنده درقوانین اسلام برترى قوانین آن ثابت میشود.

فلسفى اشاره بظلم و ستم و غیره در اسلام نمود و افزود اسلام اینکار را منع نموده ولى حالیه میبینیم که زمامداران مردم را میزنند. میکشند. آزار میدهند باصطلاح وضع مردم را تثبیت مینمایند و بعد نام آنرا دفاع از کارگر پابرهنه میگذارند و بحساب میاورند.

ساعت 30/21 سخنرانى فلسفى خاتمه یافت و ضمن سخنرانى با آوردن مثالهائى از خلفاء کنایه و حملاتى به دولت مینمود و مشروح آن بوسیله نوار ضبط صوت گرفته شد. از مأمورین انتظامى در مجلس مزبور زیاد بچشم میخورد که اغلب آنها را مردم میشناختند. بهره‏بردارى شده است

در پرونده آقاى فلسفى بایگانى شود