شناسایی مأمورین ساواک از سوی درجه داران شهربانی


1569 بازدید

شناسایی مأمورین ساواک از سوی درجه داران شهربانی
2ـ الف ـ 3 .1431 تاریخ: 8/6/36

اطلاعیه

برابر گزارش مأمور ویژه.

پیرو اطلاعیه های قبلی در مورد فعالیت شهربانی برای شناختن مأمورین ساواک یکی از مأمورین شهربانی به نام استوار نعمت اله خانی که به نعمت اصفهانی معروف است و از مأمورین مورد اعتماد سرهنگ بیگلری سرکلانتر شهربانی و حتی رشوه‌های سرکلانتری را جمع‌آوری می‌نماید و هر شب قمارخانه حسین زاغی را مواظبت می نماید مأموریت شناسایی مأمورین ساواک را دارد و در روز چهارشنبه 20/6/36 در اطراف اداره اطلاعات ساواک دیده شده است.

ارزش اطلاع : موثق

ارزش مأمور خوب