ارسال تلگراف جهت رؤسای مجلسین سنا و شورای ملی در مورد تغییر مبدأ تاریخ رسمی کشور


1785 بازدید

ارسال تلگراف جهت رؤسای مجلسین سنا و شورای ملی در مورد تغییر مبدأ تاریخ رسمی کشور
درباره : مخابره تلگراف از طرف آیت‏اله گلپایگانىشماره: 8167/21ه تاریخ 26/12/54

از : ساواک قم

به: مدیریت کل اداره سوم 312

عصر روز 25/12/45 تلگرافى مخالف‏آمیز با تغییر مبداء تاریخ وسیله نامبرده بالا جهت روساى مجلسین سنا و شورایملى تهیه که بنحو مقتضى از مخابره آن جلوگیرى بعمل آمده است متن تلگراف بشرح زیر باستحضار میرسد:

جناب آقاى شریف امامى رئیس مجلس سنا، قطعنامه مجلسین متضمن القاء تاریخ رسمى و مقدس شمسى هجرى اسلامى موجب تعجب و نگرانى شدید مسلمانان و هر فرد علاقمند و ثبات و بقاء مملکت گردید. اقدام ناگهانى مجلسین در تصویب این قطعنامه توهین به اسلام [و ]صاحب شریعت مقدسه و خلاف انتظار جامعه مسلمان ایران است و تغییر مبداء تاریخ به تاریخى که در قطعنامه

پیشنهاد شده براى ملتى که اکثریت قریب باتفاق آن مسلمان و معتقد باسلام و تعظیم شعائر اسلامى و باینکه مبداء تاریخش سال هجرت پیغمبر عظیم‏الشان میباشد افتخار دارد، مفهوم صحیحى ندارد و قابل تحمل نیست اکنون انتظار عموم مسلمانان این است که مجلسین تدارک این توهین بزرگ را نموده و با الغاء این قطعنامه علاقه و احترام خود را به دین مبین اسلام و تاریخ شعائر اسلامى که حافظ ثبات مملکت است اعلام نمایند خداوند متعال همه را بآنچه خیر و صلاح جامعه است هدایت فرمایند. تاریخ 14 شهر ربیع‏الاول 96 قمرى مطابق 25/12/1354 شمسى قمرى،

محمدرضا الموسوى الگلپایگانى. عینا به مجلس شورایملى آقاى مهندس ریاضى. مقرر فرمایند در خصوص مخابره و یا عدم تلگرام آن نظریه اعلام فرمایند. رئیس ساواک قم ـ معینى

عینا در بولتن درج شود 26/12/54 محترما باستحضار میرساند 26/12 در اجراى امر در بولتن درج شد. 10/1/35