کودکی که بعدها مستبد شد


 کودکی که بعدها مستبد شد
نخستین عکس از محمدرضا شاه در دوران کودکی ، چه کسی تصور می کرد این چهره کودکانه بعدها به یک مستبد تمام عیار تبدیل می شود که بیش از سه دهه میراث حکومتِ دیکتاتوری محض را به همراه وابستگی به بیگانگان به ملت ایران تحمیل می کند.