جدا شدن بحرین از خاک ایران و اظهار خشنودی پادشاه عربستان


1510 بازدید

جدا شدن بحرین از خاک ایران و اظهار خشنودی پادشاه عربستان