ترور امام خمینی


676 بازدید

ترور امام خمینی
به: به اداره کل سوم

از: اداره کل دوم

شماره گزارش: 7228/26

تاریخ گزارش: 4/11/57

منبع: یکی از کارمندان اداره کل دوم

تاریخ وقوع: 4/11/57

موضوع: ترور آیت الله خمینیمنشاء در جریان یک مکالمه تلفنی در حالیکه خط تلفن دیگری روی خط تلفن او قرار گرفته بود استراق سمع نمود که:

« شخص ناشناسی با اداره مخابرات و کاربر تماس اخذ و تقاضا داشت با فردی بنام مدیری صحبت کند تا از او شماره تلفن آیت الله طالقانی را دریافت دارد و خبری را در اختیار او بگذارد. ناشناس مذکور که با قاطعیت و عجله صحبت می کرد اضافه نمود خبری از دستگاه بوی داده شد مبنی بر اینکه جایزه ای بمبلغ پنج میلیون تومان تعیین گردیده تا آیت الله خمینی را ترور نمایند»

نظریه اداره کل دوم: استراق سمع خبر فوق وسیله منبع صحت دارد.این خبر مهمل است کسی قصد ترور آیت الله را ندارد. 4/11