تصمیمات و اقدامات آموزگار در وزارت دارائی


1530 بازدید

تصمیمات و اقدامات آموزگار در وزارت دارائی
موضوع : تصمیمات و اقدامات دکتر آموزگار

تاریخ 6/4/1346

از : 322

وزیر دارایى که قدرى بیشتر مغرور و متکبر شده در اداره امور اقتصاد اعمال خشونت داشته و همین امر باعث گردیده تا کمتر به نتایج تصمیم یا اقدام خود توجه نماید. مشارالیه ضمن اینکه بیشتر بظاهر کار تا باطن علاقه‏مند است در محیط وزارت دارایى سدى بدور خود کشیده و از پذیرفتن اعضاء متوسط دارایى و لو اینکه آنها درد یا پیشنهاد مربوط بامور مالیاتى داشته باشند اکراه داشته که

این موضوع طبعا به معاونین و مدیران کل هم سرایت بطوریکه فعلاً در وزارت دارایى صدرنشینان حوزه وزارتى با سایر کارمندان بیگانه‏اند باشخاص منسوب یا مورد نظر وزیر و معاونان شغل و مزایاى بهترى واگذار و با اینکه مسئولیت کلى و یا سنگین امور بدوش کارمندان متوسط و پائین است ولى بیشتر از مزایا محروم اند 90% این تیپ کارمندان که رکن اجرایى و زحمتکش این وزارتخانه را تشکیل

میدهند از وضع موجود ناراضى بوده و به عقیده آنها دکتر آموزگار که دوره مهندسى بهداشت آب را طى کرده‏اند بفن و فوت امور مالیه وارد نبوده و نمى‏تواند وزیر دارایى مناسبى باشد زیرا اداره امور وزارت دارایى تبحر و سابقه لازم دارد. از وضع جارى وزارتخانه مذکور مودیان مالیاتى هم راضى نبوده و در خلال گفتگوى تجار این عدم رضایت مخصوصا در مورد قانون جدید مالیات بر درآمد

که به نظر آنها مبهم نارسا تدوین شده احساس شده است. شایعه عضویت دکتر آموزگار در سازمان سیا چه در وزارت دارایى و چه خارج از این وزارتخانه بیشتر سر زبانها افتاد

و مخالفین نامبرده این مطلب را مصرا اشاعه میدهند. سر دفتر محضر شماره 338 ضمن انتقاد از وزارت دارایى اظهار میداشت وزیر دارایى و برادرش عضو مقدم سیا هستند و پدرشان نیز عضو فراماسون است و اینها مامورند که خرابکارى و عدم رضایت تولید کنند نسبت به سیاست خارجى . موضوع دیگرى که مورد استناد مخالفین وزیر دارایى میباشد اینست که مشارالیه ابتدا سعى داشته

منسوبین خود را ارتقاء داده و مقامهاى بهترى را بآنان تفویض نماید کما اینکه حسن رهبر که نسبتى با وى دارد ابتدا به سمت مدیر کل وزارتى و پس از مدتى بمعاونت وزارتخانه منصوب نموده و این شخص (حسن رهبر) از علاقمندان صمیمى دکتر مصدق بوده و در وقایع 28 مرداد که سمت مدیر عامل بنگاه خالصجات را داشته دستور پائین آوردن تمثالهاى مبارک شاهنشاه آریامهر را از

دیوارهاى اداره‏اش صادر کرده بود. دکتر آموزگار دستور صادر کرده که چهارصد نفر عضو منتسب به کارگزینى وزارت دارایى بآموزش و پرورش انتقال دهند ولى هنگام ملاحظه لیست

مربوطه (بنا به اظهار هوشیدر مدیر کل کارگزینى وزارت دارایى) چند نفر منجمله اشرفى نام را مشخص و متمایز کرده و به هر یک از آنها شغل خوبى واگذار نموده کما اینکه اشرفى که از منسوبین دکتر آموزگار و رهبر میباشد بسمت بازرس دولت در شیلات منصوب گردیده است.اکثر منتسبین بکارگزینى وزارت دارایى از برجسته‏ترین و بهترین اعضاء مالیه بوده و هیچ یک حاضر

نشده‏اند حکم صادره را اجرا نمایند و میگویند اولاً یکنفر عضو وزارت دارایى نمیتواند مدرس شود همانطور که یکنفر معلم نمى‏تواند وظیفه مالیه انجام دهد ثانیا چنانچه انتقال این

عده بعذر اضافه سازمان و عدم احتیاج است چرا علاوه بر وجود آموزشگاه وزارت دارایى که همه ساله دویست نفر کارمند تحویل میدهد هر سال 100 الى 200 نفر افراد جدید در وزارت دارایى استخدام میشوند مضافا این که وزیر آموزش و پرورش هم به علت اینکه منتسبین انتقالى وزارت دارایى قابل استفاده نخواهند بود نمى‏پذیرد. نتیجتا کارمندان مورد بحث گرفتار بلا تکلیفى و

ناراحتى شدید گشته و بین این عده که دو نفر خزانه دار کل و چند رئیس اداره یا پیشکار سابق وجود دارد عقیده دارند که دکتر آموزگار میدانسته که این افراد جهت تدریس قابل استفاده براى وزارت آموزش و پرورش نیستند مع الوصف من باب قدرت نمایى مبادرت به این عمل کرده است. اخیرا براى کارمندان وزارت دارایى روشن شده که مبتکر طرح و پیشنهاد ماده معروف 115 دکتر

آموزگار و رهبر بوده و چون طبق اظهار و تایید محارم وزیر دارایى وى میخواهد نخست وزیر شود لذا قصد داشت با تصویب و اجراى ماده مزبور و انتساب آن به نخست وزیر عده کثیرى از ماموران دولت را علیه آقاى هویدا برانگیخته و بزعم خود موجبات سقوط ایشان را فراهم سازد. اخیرا نیز رهبر معاون وزارت دارایى براى اینکه بتواند عیال مریض خود را به لندن ببرد یک ماموریت ساختگى

ترتیب داده شد و او همراه بانو عازم لندن گردیده است شایع است که 400 هزار ریال بابت این ماموریت بمشارالیه پرداخته‏اند. آقاى صاحب الزمانى به ساواک جنوبشرق اعلام که تحقیق و نتیجه را اعلام دارند. 15/6