نماز جمعه در مسجد جامع بازار تهران در دوره مظفرالدین شاه


4023 بازدید

نماز جمعه در مسجد جامع بازار تهران در دوره مظفرالدین شاه