ارزیابی گوشت وارداتی برعهده همسر وزیر دربار!


وقتی کار ارزیابی گوشت وارداتی برعهده همسر وزیر دربارکشور قرار داده شود نتیجه کار از قبل مشخص است. درتصویر سندی که ملاحظه می کنید ، منصور روحانی وزیر وقت کشاورزی و امور روستایی به منظور جلب توجه وزیر دربار وقت یعنی اسدالله علم چند بسته گوشت وارداتی را برای دربار ارسال می کند . او به ظاهر از علم می خواهد این گوشت ها را به «سرکار علیه بانوی گرامی » بدهد تا در مورد کیفیت گوشت وارداتی از بلغارستان  برای تامین نیاز مردم تهران ، اعلام نظر کند! منصور روحانی که به سوء استفاده از مقام خود در اسناد ساواک بصورت مکرر متهم شده است بخوبی می دانست که چنین ارزیابی باید توسط ارداه مربوط به استاندارد دامی ، انجام شود اما امان از پاچه خواری برای کسب مقام 


ارزیابی گوشت وارداتی برعهده همسر وزیر دربار!