حقوق ماهانه برای پادشاه یونان!


2155 بازدید

حقوق ماهانه برای پادشاه یونان!


جناب آقای هویدا نخست وزیر

شماره: [ناخوانا] تاریخ: [ناخوانا]

به کلی سری ـ مستقیم است

خیلی خیلی محرمانه است ـ برای اطلاع شخص جناب‌عالی استحسب‌الامر مبارک شاهنشاه آریامهر از آبان ماه 1352 ماهیانه مبلغ ـ 20،000لیره و ـ 20،000 دلار برای پادشاه یونان حواله که جمع آن تا پایان سال 1352 طبق صورت ضمیمه بالغ بر ـ 22،600،500 ریال گردیده است.

خواهشمند است دستور فرمائید مبلغ فوق را چک در وجه امور مالی دربار شاهنشاهی صادر و ارسال فرمایند. ضمناً امر و مقرر فرمودند ماهیانه علاوه بر ده هزار دلاری که برای پادشاه سابق افغانستان حواله می‌گردد ده هزار دلار دیگر در اختیار امور مالی دربار شاهنشاهی بگذارند تا برای پادشاه سابق یونان حواله گردد و بعد از این هم مقرر فرمودند که به ماهیانه پادشاه سابق افغانستان مبلغ 950 دلار اضافه گردد با این ترتیب در اجرای اوامر مطاع مبارک شاهنشاه آریامهر مقرر فرمایند همه ماهه هم ارز ـ 20950 دلار به شرح فوق در اختیار امور مالی دربار شاهنشاهی گذارده شود تا به مصرف مقرر برسانند. ضمناً اوامر مبارک شاهنشاه آریامهر شرف صدور یافت که یک دستگاه اتومبیل از پادشاه سابق افغانستان به مبلغ ـ 8056 دلار خریداری شد که ضمن نامه شماره 4 ـ 170/م به استحضار آن جناب رسید که مقرر فرمایند هم ارز ریالی آن به امور مالی دربار شاهنشاهی پرداخت گردد "این اتومبیل فعلاً در اختیار سفیر شاهنشاه آریامهر در رم است "

علاوه بر این مقرر فرمودند که خانه‌ای در رم به مبلغ یک میلیون و نیم تومان برای ایشان خریداری که جزء مخارج سال 1353 خواهد آمد در پایان صورت ریز وجه ارسالی جهت پادشاه افغانستان برای استحضار آن جناب به ضمیمه ارسال می‌گردد. و1 وزیر دربار شاهنشاهی

1ـ این سند، یکی از گویاترین اسنادی است که در آن از نخست وزیر وقت، هویدا، خواسته شده است تا به شاهان معزولی چون پادشاه یونان و افغانستان کمک‌های مالی اعطا گردد. این درحالی است که کسانی چون پادشاه سابق یونان در دلالی‌ها و خریدهای نظامی رژیم نیز حضور داشته و از این طریق پول زیادی به دست می‌آوردند.