سلب امتیازات دربار از حمیدرضا پهلوی


1708 بازدید

تاریخ: 7/3/1341
والاحضرت حمیدرضا پهلوی
با اینکه مکرر به شما خاطرنشان شده است از رفتار زشت و نامتناسب حذر کنید متأسفانه باز مشاهده می‌کنم تغییری در رویه شما حاصل نشده و رفتار ناپسند را به حدی رسانده‌اید که قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست چون ادامه رویه نامطلوب شما دور از مقام و شئون خاندان سلطنتی می‌باشد به فرمان من از این تاریخ کلیه القاب و امتیازات و مزایای عضویت در خاندان سلطنت از شما سلب می‌شود.

 

 


سلب امتیازات دربار از حمیدرضا پهلوی