نمایشگاه بازرگانی،‌ پوشش روسها برای تماس با حزب توده


1763 بازدید

نمایشگاه بازرگانی،‌ پوشش روسها برای تماس با حزب توده
سند زیر نشان دهنده نگرانی ساواک از تماسهای مرموز مقامات شوروی با اعضای حزب توده در پوشش نمایشگاه بازرگانی است.