یکی از جلسات مجلس سنای سابق به ریاست جعفر شریف امامی


2138 بازدید

یکی از جلسات مجلس سنای سابق به ریاست جعفر شریف امامی
جعفر شریف امامی به همراه هیات رئیسه مجلس سنای رژیم پهلوی، در حال گوش دادن به نطق یکی از سناتورهای مجلس سنا