هویدا: صلاح نیست دیگران بفهمند من فراماسونر‌ هستم!


3612 بازدید

موضوع: فراماسونری (لژ فروغی)

اعضای لژ فروغی که جلسات خود را در محل انجن رازی تشکیل می‌دهند عبارتند از:
1ـ دکتر سید‌حسن امامی 2ـ مصطفی تجدد 3ـ اسداله صوفی 4ـ دکتر رضا فلاح 5ـ محمود قوام‌صدری 6ـ دکتر ایرج وحیدی 7ـ جواد منصور 8ـ دکتر فرهنگ مهر 9ـ دکتر سعید مالک 10ـ دکتر ناصر یگانه 11ـ علی مرندی 12ـ تیمسار عبدالله ظلی 13ـ رشید حائری 14ـ عباسقلی گلشائیان 15ـ عبداله سعیدی 16ـ هوشنگ قربانی 17ـ علی‌اصغر سلسبیلی 18ـ دکتر جواد قدر 19ـ منوچهر صانعی 20ـ علی‌اکبر صادق 21ـ چنگیز کفائی.
نظریه شنبه ـ آقای امیر عباس هویدا نخست‌وزیر عضو لژ فوق می‌باشد ولی از موقعی که به سمت نخست‌وزیر منصوب شده در جلسات لژ که در این ساختمان تشکیل گردیده شرکت نکرده است وی در پاسخ یکی از دوستان که چرا در جلسات لژ شرکت نمی‌کنید گفته است همراهان من متوجه خواهند شد که من کجا رفته‌ام و این کار صلاح نیست.
نظریه چهارشنبه: خبر و نظریه شنبه صحت داشته و قابل بهره‌برداری می‌باشد. ـ ک انجمن


هویدا: صلاح نیست دیگران بفهمند من فراماسونر‌ هستم!