تحقیر دانشجویان ایرانی توسط اساتید آمریکائی


2321 بازدید

تحقیر دانشجویان ایرانی توسط اساتید آمریکائی
سند زیر نشان می‌دهد که چگونه منزلت و حیثیت دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران توسط اساتید آمریکائی مورد تمسخر قرار داشته است.

موضوع: مدرسه عالی دخترانه دماوند
در مدرسه عالی دخترانه دماوند واقع در خیابان شاه‌آباد انتهای خیابان باغ سپهسالار که اغلب استادان این مدرسه خارجی میباشند یکی از استادان که میگویند تبعه کشور آمریکا میباشد و در سال سوم تدریس مینماید بنام آقای گوردون که زبان انگلیسی تدریس میکند مرتباً با دانشویان که همگی دختر میباشند وارد بحث شده و پیشرفتهای کشور ایران را با نوعی تمسخر بر زبان آورده وسعی میکند دانشجویان را با تحقیر بخصوص در مورد ترقیات کشور تحریک نمیاد و دانشجویان را نیز تا حد امکان ناراحت میکند بطوریکه در روز تأسیس نیروی دریائی شاهنشاهی که جشن گرفته شد دانشجویان یک کشتی کاغذی درست میکنند و استاد مذکور به آنها اظهار داشته که کشتی‌های نیروی دریائی ایران مانند این کشتی کاغذی است و این کشور آمریکا است که ایران را به این مقام رسانیده و هرچه ایران دارد از ما امریکائیها دارد. نامبرده با اظهار چنین مطالبی دانشجویان را تحقیر و آنها را بشدت ناراحت کرده است و باعث جنجال و تحریک در کلاس گردیده است و این سخنان خود را هر روز تکرار مینماید.
نظریه سه‌شنبه : رسیدگی بگزارش فوق بنحو مقتضی ضروریست.