نگاهی به کتاب «تاریخ نگاری در ایران»


1358 بازدید

 نگاهی به کتاب «تاریخ نگاری در ایران»

کتاب «تاریخ نگاری در ایران (از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)» نگاشته پروین ترکمنی آذر از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی راهی بازار نشر شده است.

 

بررسی تاریخ نگاری ایران دوره اسلامی تلاشی است برای ایجاد پیوند میان گسست‌های تاریخ ایران، تا ایرانی تاریخ خود را یکپارچه و پیوسته ببیند.

 

بازیابی هویت فرهنگی ایران مدیون تلاش گروه های بسیاری از جامعه ایران است و حکومت‌گران ایرانی سهم مهمی در این زمینه داشته اند. این پژوهش تلاشی است برای نشان دادن خدمات گروهی از فرهیختگان، مورخان ایرانی، برای احیا و اعتلای هویت ایرانی و ایران. این نوشته بر آن است بخشی از میراث گذشتگان را واکاود و با تامل و تعمق در میراث فرهنگی این سرزمین، که قدمتی چند هزار ساله دارد، بتواند به نتایجی منطبق با جامعه ایرانی – اسلامی دست یابد.

 

تحقیق حاضر تاریخ نگاری مورخان ایرانی را در شش قرن نخست اسلامی بررسی کند بینش و نگرش آنان را در تاثیرپذیری از میراث فرهنگی ایران و دستاوردهای اسلامی ارزیابی کند؛ لذا ایرانی بودن مورخان، از شاخصه‌های اصلی گزینش آنان است. ایرانی بودن مورخان نه با جست‌وجو در اصل و نسب و اصالت آنان، که با توجه به زیست‌گاه‌شان تعریف شده است. مورخانی که اصلات ایرانی داشتند یا غیر ایرانیانی که در ایران به دنیا آمده و زیسته بودند و بر اثر اقامت طولانی مدت نیاکانشان در این منطقه، در فرهنگ ایرانی مستحیل شده بودند، ایرانی شناخته می‌شوند. هم چنین مورخانی که ایرانیان و ایران زمین را ارج می‌نهند و آثارشان به تاریخ نوشته های ایرانیان شبیه‌تر است، ایرانی دانسته می‌شوند.

 

هدف از این تحقیق دست یافتن به میراث فکری و فرهنگی تاریخ نگاری ایرانیان در شش قرن نخست اسلامی است، لذا از تعمیم نظریات تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی جدید به دوره مورد بحث پرهیز شده است.

 

فهرست مطالب کتاب به این قرار است: «مقدمه»، « پیشینه تاریخ نگاری ایران دوره اسلامی»، «مطالعه‌ اجمالی در ماهیت تاریخ»، «منابع خبری» و «تاریخ نگاری در ایران».

 

کتاب «تاریخ نگاری در ایران (از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)» در 166 صفحه در سال 92 از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.


رسا