موزه‌های تبریز، گنجینه ای غنی از تاریخ معاصر ایران


1465 بازدید

موزه، چهاردیواری بسته ای نیست که مجموعه ای از آثار عتیقه را در خود جای داده باشد، بلکه ب‍‍ع‍د م‍‍ع‍ن‍و‌ی‌ م‍وزه‌ ن‍ی‍ز ج‍زی‍‍ی‌ ‌از م‍ف‍‍ا‌ه‍ی‍م‌ گ‍س‍ت‍رده‌ م‍ی‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ رم‍ز و ر‌از زن‍دگ‍‍ی‌ ب‍ش‍ر ر‌ا ‌از ن‍س‍ل‍‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍س‍ل‌ دی‍گ‍ر منتقل می‌ک‍ند. م‍وزه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍ب‍ری‍ز ن‍م‍‍اد ش‍ک‍وه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ پ‍‍ای‍ت‍خ‍ت‌ ق‍دی‍م‌ ‌ای‍ر‌ان‌ در زم‍‍ان‌ ح‍ک‍م‍ر‌ان‍‍ی‌ ش‍ش‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ‌از ح‍ک‍وم‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی‌ و ی‍‍اد‌آور ‌ع‍ظم‍ت‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ در دور‌ان‌ م‍‍ع‍‍اص‍ر ‌اس‍ت‌. م‍وزه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ پ‍ن‍ج‍گ‍‍ان‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز ‌ع‍لاوه‌ ب‍رگ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌غ‍ن‍‍ی‌ خ‍ود ‌ه‍ری‍ک‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍‍ه‍‍ای‍‍ی‌ رو‌ای‍ت‍گ‍ر ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ م‍‍ع‍‍اص‍ر ‌ای‍ر‌ان‌ در دو ق‍رن‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ و ح‍ک‍‍ای‍ت‌ گ‍ر چ‍گ‍ون‍گ‍‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ن‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ق‍‍اف‍ل‍ه‌ ت‍م‍دن‌ م‍درن‌ م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍ن‍د. م‍وزه‌ م‍ش‍روطه‌ درخ‍ی‍‍اب‍‍ان‌ ر‌اس‍ت‍ه‌ ک‍وچ‍ه‌ و روب‍رو‌ی‌ م‍س‍ج‍د ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ج‍‍ام‍‍ع‌ ش‍‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ب‍‍ا م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ زی‍ب‍‍ا‌ی‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ‌از ب‍ن‍‍ا‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍ا‌ارزش‌ و ق‍دی‍م‍‍ی‌ د‌ار‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍‍از‌ار ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر و‌اق‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌.
‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ در م‍ح‍ل‌ خ‍‍ان‍ه‌ م‍ش‍روطه‌ ت‍ب‍ری‍ز م‍س‍ت‍ق‍ر ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ‌آ‌غ‍‍از ن‍‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطه‌ ت‍وس‍ط ح‍‍اج‍‍ی‌ م‍‍ه‍د‌ی‌ ک‍وزه‌ ک‍ن‍‍ان‍‍ی‌ ‌ازس‍ر‌ان‌ ن‍‍ه‍ض‍ت‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد م‍ب‍‍ارزه‌ ‌ع‍ل‍ی‍ه‌ ‌اس‍ت‍ب‍د‌اد م‍ح‍م‍د‌ع‍ل‍‍ی‌ ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌ در ‌اخ‍ت‍ی‍‍ار م‍ش‍روطه‌ چ‍ی‍‍ان‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‌. در و‌اق‍‍ع‌ س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ م‍وزه‌ م‍ش‍روطه‌ ب‍‍ا گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ‌ع‍ظی‍م‌ خ‍ود ی‍‍ادگ‍‍ار س‍‍ال‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اوج‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ م‍ش‍روطه‌ و ب‍ی‍‍ان‍گ‍ر ش‍ور و م‍ش‍ورت‌‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍رد‌ار م‍ل‍‍ی‌ و دی‍گ‍ر پ‍ی‍ش‍رو‌ان‌ ن‍‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ر ج‍ب‍‍ه‍ه‌ س‍ل‍طن‍ت‌ طل‍ب‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ ‌اس‍لام‍ی‍ه‌ ‌اس‍ت‌. ت‍ن‍دی‍س‌ س‍رد‌ار و س‍‍الار م‍ل‍‍ی‌ در ج‍ل‍و‌ی‌ درب‌ ورود‌ی‌ ب‍ن‍‍ا درم‍ح‍وطه‌ ح‍ی‍‍اط ‌آن، ش‍ور و ش‍‍ع‍ور م‍ب‍‍ارز‌ات‌ م‍ل‍ت‌ ‌ای‍ر‌ان‌ و ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ در دور‌ان‌ ن‍‍ه‍ض‍ت‌ ر‌ا در ذ‌ه‍ن‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ و ب‍‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ت‍د‌ا‌ع‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د. ت‍ص‍وی‍ر "ب‍‍اس‍ک‍وی‍ل‌ "،م‍‍ع‍ل‍م‌ ‌آم‍ری‍ک‍‍ای‍‍ی‌ ی‍‍اور م‍ش‍روطه‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ ،ل‍و‌ازم‌ ش‍خ‍ص‍‍ی‌ ث‍ق‍ه‌ ‌الاس‍لام‌ ش‍‍ه‍ی‍د ب‍زرگ‌ م‍ش‍روطه‌ و ت‍ص‍‍اوی‍ر ‌آز‌ادی‍خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ در ق‍‍اب‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ن‍ص‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍ر دی‍و‌ار ‌ه‍م‍گ‍‍ی‌ ج‍و زم‍‍ان‌ م‍ش‍روطه‌ ر‌ا ‌ه‍م‍چ‍ون‌ پ‍رده‌ ن‍م‍‍ای‍ش‍‍ی‌ در م‍ق‍‍اب‍ل‌ چ‍ش‍م‍‍ان‌ ب‍ه‌ ح‍رک‍ت‌ درم‍‍ی‌ ‌آورن‍د.م‍وزه‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ن‍ی‍ز ی‍‍ادگ‍‍ار خ‍ون‌ دل‌ خ‍وردن‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍زرگ‍‍ان‌ ‌ع‍رص‍ه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و ‌ه‍ن‍ر ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ای‍ج‍‍اد گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ م‍ح‍‍اف‍ظت‌ ‌از د‌اش‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ خ‍طه‌ ‌از ک‍ش‍ور ‌اس‍ت‌. ای‍ن‌ م‍رک‍ز ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ب‍‍ا ق‍دم‍ت‌ ن‍ی‍م‌ ق‍رن‍‍ی‌ خ‍ود، گ‍وی‍‍ا‌ی‌ ی‍ک‌ ‌ع‍م‍ر ت‍لاش‌ خ‍‍ادم‍‍ان‌ ‌ع‍رص‍ه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و ‌ه‍ن‍ر خ‍طه‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ح‍ف‍ظ و ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ و ن‍ی‍ز ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ م‍ی‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ گ‍ذش‍ت‍گ‍‍ان‌ ب‍ه‌ ن‍س‍ل‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍ازه‌ ‌اس‍ت‌. م‍وزه‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ در س‍‍ال‌ 1336 ش‍م‍س‍‍ی‌ ت‍وس‍ط " ‌آن‍دره‌ گ‍د‌ار " ، م‍‍ع‍م‍‍ار م‍‍ع‍روف‌ ف‍ر‌ان‍س‍و‌ی‌ طر‌اح‍‍ی‌ و ب‍ه‌ دس‍ت‌ ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د‌ان‌ پ‍رت‍لاش‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د. م‍وزه‌ م‍زب‍ور در م‍ج‍‍اورت‌ م‍س‍ج‍د ک‍ب‍ود ( ف‍ی‍روزه‌ ‌اس‍لام‌ ) و ب‍‍ا س‍ه‌ ‌ه‍ز‌ار م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ زی‍رب‍ن‍‍ا در س‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و ‌از ‌آ‌غ‍‍از ح‍ی‍‍ات‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ خ‍ود ب‍ه‌ ت‍دری‍ج‌ ب‍ه‌ م‍‍ام‍ن‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ح‍ف‍ظ و ن‍م‍‍ای‍ش‌ م‍ی‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ، ت‍ب‍دی‍ل‌ ش‍د. م‍وزه‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ب‍‍ا ج‍‍ا‌ی‌ د‌ادن‌ ‌آث‍‍ار ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ‌ه‍ز‌اره‌ س‍وم‌ ق‍ب‍ل‌ ‌از م‍ی‍لاد ت‍‍ا ‌ع‍ص‍ر م‍‍ع‍‍اص‍ر در دل‌ خ‍ود ب‍ه‌ ن‍‍ه‍‍اد‌ی‌ زن‍ده‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و‌ه‍ن‍ر ‌ای‍ر‌ان‌ زم‍ی‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍‍ال‌ ‌غ‍رب‌ ک‍ش‍ور، ب‍دل‌ گ‍ش‍ت‌.
ش‍ی‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ن‍گ‍‍ی‌ ن‍ص‍ب‌ ش‍ده‌ در ک‍ن‍‍ار درب‌ ورو‌ی‌ م‍وزه‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ب‍ه‌ ن‍م‍‍اد‌ی‌ خ‍‍اطره‌ ‌ان‍گ‍ی‍ز ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍س‍‍ان‍‍ی‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ش‍د ک‍ه‌ ط‍ی‌ د‌ه‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ه‍ن‍گ‍‍ام‌ ‌ع‍ب‍ور ‌از "س‍ر" ‌ای‍ر‌ان‌ ، س‍ر‌ی‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ م‍ک‍‍ان‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ زده‌ ‌ان‍د. م‍ج‍‍اورت‌ ب‍‍ا ف‍ی‍روزه‌ ‌اس‍لام‌ (گ‍وک‌ م‍چ‍ی‍د) ب‍ر ‌ارزش‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ وت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ م‍وزه‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ در گ‍ذش‍ت‌ زم‍‍ان‌ ‌اف‍زوده‌ و م‍وج‍ب‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ ‌ع‍لاق‍ه‌ م‍ن‍د ب‍ه‌ ‌آث‍‍ار ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍ه‌ طور ن‍‍اخ‍و‌اس‍ت‍ه‌ ، دی‍د‌ار ‌از ‌ای‍ن‌ دو ‌اث‍ر ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ و ذ‌ه‍ن‍‍ی‌ ر‌ا ت‍ج‍رب‍ه‌ ک‍ن‍ن‍د. در زم‍‍ان‌ ح‍‍اض‍ر 11‌ه‍ز‌ار ق‍ط‍ع‍ه‌ ش‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ در م‍وزه‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ م‍‍ی‌ ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ک‍م‍ب‍ود ج‍‍ا و ج‍و‌اب‍گ‍و ن‍ب‍ودن‌ ‌ام‍ک‍‍ان‍‍ات‌ م‍وزه‌ ب‍‍ا ت‍‍ع‍د‌اد ‌اش‍ی‍‍ا‌ی‌ م‍وج‍ود، ف‍ق‍ط دو ‌ه‍ز‌ار و 300 ق‍ط‍ع‍ه‌ ‌از ‌آن‍‍ه‍‍ا در م‍‍ع‍رض‌ دی‍د ‌ع‍لاق‍ه‌ م‍ن‍د‌ان‌ ‌اس‍ت‌. م‍ح‍روم‌ م‍‍ان‍دن‌ ش‍‍ه‍رون‍د‌ان‌ ‌از ت‍م‍‍اش‍‍ا‌ی‌ ن‍م‍‍اد‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍اری‍خ‌ وف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ خ‍ود، ب‍ی‍‍ان‍گ‍ر ک‍م‌ ت‍وج‍‍ه‍‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ م‍وزون‌ م‍ر‌اک‍ز ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ و ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ ‌ه‍م‍زم‍‍ان‌ ب‍‍ا ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ش‍‍ه‍ر‌ی‌ ک‍لان‌ ش‍‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ‌اس‍ت. ای‍ن‌ در ش‍ر‌ای‍ط‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌اذ‌ع‍‍ان‌ ک‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ م‍ی‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ،م‍وزه‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌غ‍ن‍‍ی‌ و ب‍‍ا‌ارزش‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ و ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ ک‍ش‍ور در ح‍وزه‌ م‍ی‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د.
"م‍وزه‌ ق‍ر‌آن‌ و ک‍ت‍‍اب‍ت‌ " ن‍ی‍ز ‌از دی‍گ‍ر م‍ر‌اک‍ز م‍وزه‌ ‌ا‌ی‌ ت‍ب‍ری‍ز ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ب‍ق‍‍ع‍ه‌ " ص‍‍اح‍ب‌ ‌الام‍ر " ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ق‍ر‌ار د‌ارد. س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ب‍ق‍‍ع‍ه‌ ی‍‍اد ش‍ده‌ در زم‍‍ان‌ ش‍‍اه‌ ط‍ه‍م‍‍اس‍ب‌ ص‍ف‍و‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و ت‍وس‍ط س‍پ‍‍ا‌ه‍ی‍‍ان‌ "س‍ل‍ط‍ان‌ م‍ر‌اد چ‍‍ه‍‍ارم‌ " ت‍خ‍ری‍ب‌ ش‍د. ای‍ن‌ ب‍ق‍‍ع‍ه‌ پ‍س‌ ‌از ‌آن‌ ت‍وس‍ط "م‍ی‍رز‌ا م‍ح‍م‍د ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ن‍‍ام‌ "‌ی‌ م‍رم‍ت‌ ش‍د،‌ام‍‍ا ب‍‍ار دی‍گ‍ر در زل‍زل‍ه‌ س‍‍ال‌ 1193 ‌ه‍ج‍ر‌ی‌ - ق‍م‍ر‌ی‌ وی‍ر‌ان‌ گ‍ش‍ت. ج‍‍ع‍ف‍رخ‍‍ان‌ دن‍ب‍ل‍‍ی‌ در س‍‍ال‌ 1208 ق‍م‍ر‌ی‌ ب‍ه‌ ت‍ج‍دی‍د ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ب‍ق‍‍ع‍ه‌ " ص‍‍اح‍ب‌ ‌الام‍ر " ‌ه‍م‍ت‌ گ‍م‍‍اش‍ت‌ و ب‍‍الاخ‍ره‌ در س‍‍ال‌ 1380 ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ق‍‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وزه‌ " ق‍ر‌آن‌ و ک‍ت‍‍اب‍ت‌ " ت‍ب‍دی‍ل‌ ش‍د. اک‍ن‍ون‌ در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ک‍ه‌ در م‍ی‍د‌ان‍‍ی‌ ب‍‍ان‍‍ام‌ " ب‍ق‍‍ع‍ه‌ " و در خ‍ی‍‍اب‍‍ان‌ " د‌ار‌ای‍‍ی‌ " ت‍ب‍ری‍ز و‌اق‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌ ، ‌ان‍و‌ا‌ع‌ ق‍ر‌آن‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍ط‍ی‌ و چ‍‍اپ‍‍ی‌ ‌ارزش‍م‍ن‍د و س‍‍ای‍ر ک‍ت‍‍اب‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ م‍‍ان‍ن‍د ‌اد‌ع‍ی‍ه‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ م‍‍ی‌ ش‍ود. ب‍ق‍‍ع‍ه‌ " ص‍‍اح‍ب‌ ‌الام‍ر " ‌از دی‍رب‍‍از م‍ورد ت‍وج‍ه‌ م‍ردم‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍وده‌ و ‌آن‍‍ه‍‍ا ب‍ر‌ا‌ی‌ ب‍ر‌آورده‌ ش‍دن‌ ح‍‍اج‍ت‌ و ن‍ی‍‍از‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍ود ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ق‍‍ع‍ه‌ رو‌ی‌ م‍‍ی‌ ‌آوردن‍د. در م‍ق‍‍اب‍ل‌ س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ م‍وزه‌ " ق‍ر‌آن‌ و ک‍ت‍‍اب‍ت‌ " ت‍ب‍ری‍ز، م‍درس‍ه‌ م‍‍ع‍روف‌ و ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ " ‌اک‍ب‍ری‍ه‌ " ق‍ر‌ار د‌ارد ک‍ه‌ ت‍‍اری‍خ‌ س‍‍اخ‍ت‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از 500 س‍‍ال‌ ق‍ب‍ل‌ ب‍رم‍‍ی‌ گ‍ردد.
" م‍وزه‌ س‍ن‍ج‍ش‌ " دی‍گ‍ر ب‍ن‍‍ا‌ی‌ م‍وزه‌ ‌ا‌ی‌ ت‍ب‍ری‍ز ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ‌آن‌ ‌از ‌آث‍‍ار م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ ب‍‍ا‌ارزش‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ی‌ ش‍ود. س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ م‍ت‍‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ خ‍‍ان‍و‌اده‌ " س‍ل‍م‍‍اس‍‍ی‌ " ‌از خ‍‍ان‍و‌اده‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اص‍ی‍ل‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍وده‌ ک‍ه‌ در ‌او‌ای‍ل‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار در م‍ح‍ل‍ه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ " م‍ق‍ص‍ودی‍ه‌ " ت‍ب‍ری‍ز ب‍ن‍‍ا ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . ای‍ن‌ س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ در س‍‍ال‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اخ‍ی‍ر ب‍ه‌ م‍وزه‌ ت‍‍غ‍ی‍ی‍ر ک‍‍ارب‍ر‌ی‌ د‌اده‌ ش‍د و‌اک‍ن‍ون‌ ‌ان‍و‌ا‌ع‌ ‌اب‍ز‌ار و ‌ادو‌ات‌ م‍ق‍ی‍‍اس‌ زم‍‍ان‍‍ی‌ و وزن‌ و ت‍ل‍س‍ک‍وپ‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ف‍‍اص‍ل‍ه‌ م‍ک‍‍ان‍‍ی‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ م‍‍ی‌ ش‍ود. ب‍‍ازدی‍د ‌از م‍وزه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍ب‍ری‍ز ، ک‍‍ار‌ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر ‌آش‍ن‍‍اس‍‍از‌ی‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ ب‍‍ا ت‍‍اری‍خ‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و ‌ه‍ن‍ر ‌ای‍ن‌ خ‍طه‌ ‌از ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ش‍ن‍‍اخ‍ت‌ دق‍ی‍ق‌ ‌آن‍‍ان‌ ‌از ک‍و‌ی‌ و ب‍رزن‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ن‍ی‍ز ک‍م‍ک‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.


جام جم آنلاین